امروز پنجشـنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷

نقل قول

آنچه می‌شنویم یک نظر است نه یک واقعیت، آنچه می‌بینیم منظره‌ای است نه یک حقیقت.
آذردی ۱۳۹۷بهمن
شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه

۱

22

۲

23

۳

24

۴

25

۵

26

۶

27

۷

28

۸

29

۹

30

۱۰

31

۱۱

1

۱۲

2

۱۳

3

۱۴

4

۱۵

5

۱۶

6

۱۷

7

۱۸

8

۱۹

9

۲۰

10

۲۱

11

۲۲

12

۲۳

13

۲۴

14

۲۵

15

۲۶

16

۲۷

17

۲۸

18

۲۹

19

۳۰

20

به زودی تبدیل تاریخ میلادی و شمسی نیز اضافه خواهد شد.

مناسبت‌های دی

نمایش همه